Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kosten Transparant B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te (5222 BS) ‘s-Hertogenbosch aan Graaf van Solmsweg 101. Zoals gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63610892.

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten;
  • Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;
  • Inkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.
  • Klant: iedere (rechts)persoon, die met Kosten Transparant een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Kosten Transparant leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Kosten Transparant heeft ontvangen.
  • Meetbedrijf: een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteits-, gas- en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte aan de Klant in rekening brengt.
  • Kosten Transparant: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kosten Transparant, gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van Kosten Transparant en op alle gesloten overeenkomsten tussen de Klant en Kosten Transparant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Met het aangaan van een overeenkomst met Kosten Transparant of het plaatsen van een opdracht bij Kosten Transparant doet de Klant afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Kosten Transparant worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door Kosten Transparant schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2.4 Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en Kosten Transparant gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes van Kosten Transparant zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Offertes komen te vervallen indien zij door de Klant niet binnen twee weken na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard, tenzij op de overeenkomst anders vermeld.

3.3 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten. Dit geldt eveneens indien de gegevens en documenten van een derde partij afkomstig zijn.

3.4 Kosten Transparant kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Kosten Transparant behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te
weigeren. Tevens is Kosten Transparant gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen prijs van de opdracht volledig bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van Kosten Transparant.

4.2 De ontvangstdatum bij Kosten Transparant van de door de Klant ondertekende offerte of aanbieding geldt als de aanvangsdatum van de overeenkomst.

4.3 Kosten Transparant levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.

4.4 Eventuele opgegeven of overeengekomen (opleverings)termijnen door Kosten Transparant zijn nimmer fatale termijnen.

4.5 Indien de Klant alsnog zelf leveringsovereenkomsten (elders) afsluit, worden de financiële gevolgen hiervan voor Kosten Transparant en de leverancier doorbelast aan de Klant.

4.6 Kosten Transparant zal de Klant tijdig in kennis stellen van alle gebeurtenissen die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden van Kosten Transparant.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Kosten Transparant waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen door de directie van Kosten Transparant zijn bindend.

5.2 Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 Kosten Transparant behoudt zich het recht voor de prijzen na einde contractdatum te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal Kosten Transparant de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant heeft het recht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de desbetreffende overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Kosten Transparant te zenden verklaring zonder recht op schadevergoeding, tenzij Kosten Transparant zich alsdan binnen veertien dagen bereid verklaart de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 6 – Facturering en betaling

6.1 In beginsel heeft de Klant na het ontstaan van een overeenkomst een betalingsverplichting jegens de leverancier. Indien de Klant voortvloeiende uit de overeenkomst (tevens) een vergoeding aan Kosten Transparant is verschuldigd, zal Kosten Transparant hiertoe een factuur aan de Klant doen toekomen.

6.2 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Kosten Transparant aangegeven rekening te worden voldaan zonder verrekening, korting of opschorting, tenzij schriftelijk anders door Kosten Transparant aangegeven.

6.3 Indien er geen prijs overeengekomen is, zal Kosten Transparant een fee in rekening brengen bij de geselecteerde energieleverancier.

6.4 Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde betalingstermijn is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant heeft dan echter alsnog veertien dagen de tijd het bedrag handmatig over te boeken aan Kosten Transparant.

6.5 Indien na de termijn genoemd in lid 4 nog altijd geen betaling is ontvangen, is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd. Tevens heeft Kosten Transparant dan het recht direct leveringsovereenkomsten op naam van de betreffende klant(en) te beëindigen.

6.6 Indien betaling na 30 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is de Klant tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Kosten Transparant zal de vordering dan uit handen geven aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40,- (exclusief BTW).

6.7 Kosten Transparant is nimmer aansprakelijk voor eventueel schade die voortvloeit uit dit artikel.

6.8 Kosten Transparant is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende Klant onder zich heeft.

Artikel 7 – Volmacht

7.1 In geval van Inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan Kosten Transparant en dienst ondergeschikten toestemming om de Klant te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:

(a) Het sluiten van Energieovereenkomsten conform afspraken op Inkoopovereenkomst of afspraken tegen gelijkblijvende maandlast.

(b) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;
(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten.

(d) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven;

(d) Het opvragen van verbruiken en einddata van de lopende contracten, aansluitingen of relevante leveringsovereenkomsten

7.2 De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient schriftelijk aangetekend aan het adres van Kosten Transparant te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door Kosten Transparant.

Artikel 8 – Werkzaamheden en uitvoering van opdracht

8.1 Kosten Transparant verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.

8.2 Gedurende de overeenkomst is de Klant verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.

8.3 Kosten Transparant bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Kosten Transparant heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal Kosten Transparant deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.

Artikel 9 – Totstandkoming Energieovereenkomsten

9.1 Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal de geselecteerde leverancier de Klant de bevestiging van de overeenkomst doen toekomen. Dit gebruikelijk binnen 4 – 6 weken na het verwerken van het contract. Bij uitblijven van de bevestiging zal Kosten Transparant op verzoek van de Klant een samenvatting van de inhoud van de gesloten (Raam)overeenkomst doen toekomen.

9.2 De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Indien er door Kosten Transparant een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij Kosten Transparant geen partij is. Eventuele kosten door vroegtijdig beëindigen van de leveringsovereenkomst worden 1 op 1 door Kosten Transparant bij de Klant in rekening gebracht

9.3 Indien de Klant aan Kosten Transparant de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst overeenkomstig een Specificatie af te sluiten, zal Kosten Transparant zich naar beste kunnen inspannen om een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet. Kosten Transparant kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.

9.4 Door Kosten Transparant in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan Kosten Transparant medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.

9.5 Bij het aangaan van een samenwerking beoordeeld Kosten Transparant de algemene voorwaarden van de geselecteerde energieleverancier. De leverancier zal de algemene voorwaardenvoorwaarden meesturen met haar leveringsovereenkomst/ bevestiging. De algemene voorwaarden staan altijd vermeld op de website van de geselecteerde leverancier.

9.6 Het staat Kosten Transparant vrij de aangeboden tarieven op welke wijze dan ook te kunnen verwezenlijken. Hierdoor heeft Kosten Transparant tevens het recht prijzen van de aangeboden producten te doen wijzigen, zodat de Klant het aangeboden (jaarlijkse) tarief alsnog verkrijgt.

Artikel 10 – Duur en beëindiging overeenkomst

10.1 Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen de Klant en Kosten Transparant. Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze vóór afloop van de bepaalde termijn, en bij gebreke van een opzegging van volmacht, geacht te worden verlengd voor maximaal een gelijke duur bij een leverancier geselecteerd door Kosten Transparant en haar partners. Deze leverancier kan afwijken van de leverancier op de initiële overeenkomst.

10.2 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

10.3 Kosten Transparant is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien:

(a) de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met Kosten Transparant gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst;

(b) na het sluiten van de overeenkomst aan Kosten Transparant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

(c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de overeenkomst door Kosten Transparant zouden hebben geleid;

(d) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of

(e) In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Klant.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Kosten Transparant op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Kosten Transparant tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan Kosten Transparant verder toekomende rechten.

10.5 Het openlaten van de looptijd op de overeenkomst houdt in dat de Klant Kosten Transparant machtigt om naar beste kunnen en inzicht voor u de looptijd te bepalen op basis van de marktontwikkelingen. Dit met een maximale periode van 60 maanden.

10.6 Bij opzegging door de Klant voor het verstrijken van de aangegane contractperiode, is Kosten Transparant gerechtigd een opzegboete in rekening te brengen. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen kleinverbruik (< 20.000 kWh) en grootverbruik (> 20.000 kWh). De opzegboete voor kleinverbruik bedraagt € 750,00 en de opzegboete voor grootverbruik bedraagt 15% van de resterende contractwaarde. De berekening van een dergelijke opzegboete wordt door Kosten Transparant duidelijk kenbaar gemaakt aan de Klant.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1 De doelgroep van de propositie van Kosten Transparant is voornamelijk de zakelijke markt. Voor ZZP’ers, die voor het adres waar ze gevestigd zijn een overeenkomst met Kosten Transparant aangaan, geldt het recht op een bedenktijd van zeven dagen na het afsluiten dan wel ondertekenen van de overeenkomst. Voor de particulier zonder KvK-inschrijving geldt een bedenktijd van veertien dagen.

11.2 Betreft de aansluiting binnen een bedrijfsruimte, dan is de bedenktijd genoemd in het voorgaande lid uitgesloten.

11.3 Indien de Klant reeds gebruik heeft gemaakt van de aansluiting en/of diensten van Kosten Transparant, is bedenktijd eveneens verbruikt.

11.4 Indien de Klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, dient de Klant dit schriftelijk (per post of e-mailbericht) kenbaar te maken aan Kosten Transparant. De Klant dient hiervoor gebruik te maken van de contactgegevens als vermeld op de overeenkomst.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Kosten Transparant geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan Kosten Transparant niet garanderen dat:

(a) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden; en

(b) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden,

12.2 Aan door Kosten Transparant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te betalen of te ontvangen bedragen inzake energie- of inkoopovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

12.3 Kosten Transparant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De Klant is gehouden Kosten Transparant te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

12.4 Kosten Transparant is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of
kosten bij de Klant of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is Kosten Transparant niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Kosten Transparant werkzaamheden ten behoeve van Kosten Transparant verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit Kosten Transparant.

12.5 Eventuele aansprakelijkheid van Kosten Transparant is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijk eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste opdracht.

12.6 In geval van overmacht is Kosten Transparant niet aansprakelijk en is Kosten Transparant gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van Kosten Transparant, elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering, als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kosten Transparant of dat van door hem ingeschakelde derden.

12.7 Kosten Transparant neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is Kosten Transparant nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

12.8 Kosten Transparant is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat Kosten Transparant is uitgegaan van de door de Klant verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig zijn.

12.9 De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld door personen die in loondienst van Kosten Transparant werkzaamheden ten behoeve van Kosten Transparant verrichten.

12.10 Alle aanspraken op enige schadevergoeding van de Klant op Kosten Transparant dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij Kosten Transparant te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Klant zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 13 – Geheimhoudingsplicht

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

13.2 Door de Klant verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Kosten Transparant respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Kosten Transparant. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

13.3 In het gegevensbestand van Kosten Transparant worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Kosten Transparant wordt gecontroleerd of de Klant diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Kosten Transparant in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Kosten Transparant en haar partners.

13.4 Het is de Klant niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van Kosten Transparant te gebruiken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen tussen Kosten Transparant en de Klant, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Kosten Transparant is gevestigd, thans zijnde rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. Kosten Transparant behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van Kosten Transparant is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.

Menu